اعتراض شدید مجمع نمایندگان خوزستان به مدیرعامل شستا
اعتراض شدید مجمع نمایندگان خوزستان به مدیرعامل شستا
در حالی که روند انتصابات و مدیریت شرکت های زیر مجموعه شستا در استان خوزستان نارضایتی شدیدی در بین نمایندگان ایجاد کرده، خبرها حاکی از این است که اجماعی بین نمایندگان استان جهت طرح سوال از وزیر کار و حتی استیضاح وی ایجاد شده است.

 

اخیرا رضوانی فر در دفعات متوالی و از طریق نماینده بهبهان و اهواز خواستار حضور در مجمع نمایندگان استان شده بود که با واکنش تند نمایندگان مواجه شده است. مشخص نیست در حالی که نارضایتی ها از اداره شرکت های زیر مجموعه شستا روز به روز بیشتر می شود این نمایندگان وعده چه چیزی را از رضوانی فر گرفته اند.

اعتراضات به انتصابات غیربومیان، مدیران پروازی و افرادی که هیچ شناختی از استان ندارند زیاد شده و شنیده ها حاکی از تصمیم مجمع نمایندگان استان جهت طرح سوال از وزیر کار شده است.

بررسی ها نشان می دهد ۸۰ انتصابات در شرکت های زیر مجموعه شستا به غیربومیان استان اختصاص دارد.