افتتاح طرح های آب رسانی در استان خوزستان
افتتاح طرح های آب رسانی در استان خوزستان
۴۲ طرح آبرسانی در روستاهای استان خوزستان در اسفند ماه ۱۳۹۹ افتتاح گردید.