انتصابات در شهرداری اهواز
انتصابات در شهرداری اهواز
طی حکمی امروز موسی شاعری شهردار اهواز سرپرست جدید منطقه ۸ شهرداری اهواز، سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و سرپرست جدید امور مالی شهرداری اهواز را منصوب کرد.

انتصاب سرپرست جدید منطقه ۸ شهرداری اهواز 
به گزارش سایت شهرداری اهواز ؛ طی حکمی از موسی شاعری، شهردار اهواز محمدرضا قنواتی به عنوان سرپرست ممنطقه هشت شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای قنواتی چنین آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست منطقه ۸ شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

انتصاب سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
به گزارش سایت شهرداری اهواز ؛ طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز ذبیح الله خدامرادی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای خدامرادی چنین آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

انتصاب سرپرست جدید امور مالی شهرداری اهواز
به گزارش سایت شهرداری اهواز ؛ طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز کورش حسینی زاده به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای حسینی زاده چنین آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست اداره کل امور مالی شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.