اینفوگرافیک/مقام رهبری در قانون اساسی
اینفوگرافیک/مقام رهبری در قانون اساسی
در فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول متعدد دیگر به مقام ولایت مطلقه فقیه و رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.