بازدید شهردار اهواز از هسته مرکزی شهر
بازدید شهردار اهواز از هسته مرکزی شهر
نوشادی شهردار منتخب به همراه مرادحسینی معاون خدمات شهری و شاهولی مدیرکل حوزه شهردار صبح امروز از وضعیت هسته ی مرکزی شهر بویژه خیابان سلمان فارسی بازدید کرده و به بررسی وضعیت جمع آوری دستفروشان و تعطیلی مغازه ها در راستای پیشگیری از شیوع کرونا پرداخت.

ابراهیم نوشادی در این بازدید ضمن تشکر از نیروهای ستاد پیشگیری از تخلفات شهری(اجراییات) بر استمرار استقرار نیروهای اجراییات در راستای رعایت دستورالعملهای بهداشتی و پروتکلهای مصوب ستاد کرونای استان تاکید کرد.