بسیاری از بخش ها و مدیریت ها نیازمند تغییر و اصلاح است
بسیاری از بخش ها و مدیریت ها نیازمند تغییر و اصلاح است
دکتر صادق خلیلیان: نیروهای کارآمدی که همسو با سیاست های جدید دولت هستند حفظ خواهیم کرد و نیروهایی که نمی توانند هم پای این سیاست ها با دولت همراهی کنند و از مسببان وضع موجود در استان هستند را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و سریع برکنار خواهیم کرد.

دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان در حاشیه نشست استانی ستاد کرونا استان  اظهار داشت: طبیعتا هر دولت جدیدی که بر سرکار می آید، انتظار می رود سیاست های جدید متناسب با رای مردم و انتظاراتی که وعده داده شده است انجام شود.

خلیلیان افزود: با سیاست های جدید دولت بسیاری از بخش ها و مدیریت ها نیازمند تغییر و اصلاح است، که از هفته گذشته این تغییرات آغاز شده و این سیاست تداوم خواهد داشت.

استاندار خوزستان تصریح کرد: نیروهای کارآمدی که همسو با سیاست های جدید دولت هستند حفظ خواهیم کرد و نیروهایی که نمی توانند هم پای این سیاست ها با دولت همراهی کنند و از مسببان وضع موجود در استان هستند را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و سریع برکنار خواهیم کرد.