تاثیر روابط عمومی در مواجه با چالش های سازمانی
تاثیر روابط عمومی در مواجه با چالش های سازمانی
یادداشتی از شیرین پارسافخر

یادداشتی از شیرین پارسافخر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات/ مدیریت منابع اطلاعاتی

((به بهانه ی ۲۷اردیبهشت ماه
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی))

قلب تپنده ی سازمان، پل ارتباط درون و برون سازمانی و در به روزترین تعریف ها مجموعه ای از علم، هنر و فلسفه ای استوار همگی توصیفاتی برگرفته از وظایف ذاتی و تاثیرات متعاقب یک روابط عمومی است .
گستردگی مفاهیم و تعاریف مدیریتی در سطوح مختلف یک سازمان می تواند تعیین کننده ی این باشد که آن نهاد علاوه بر یک روابط عمومی مرجع، نیازمند بهره مندی از زیرمجموعه هایی منسجم با قوه ی تحلیل گری هست یا خیر.
توجه به سیاست ها و منافع سازمانی، ضرورت شکل گیری ارتباط دوسویه و سازنده درون و برون سازمان، قدرت جذب و همسوسازی رسانه ها و پیشبرد اهداف مجموعه در سایه ی هدایت جریان های موافق و مخالف، دغدغه های اولیه ی یک روابط عمومی را رقم می زند.
با ورود به عصر ارتباطات و تلفیق سنت و مدرنیته، حتی کوچکترین صنایع نیز دستخوش تحولاتی محسوس در عرصه ی روابط عمومی و ارتباطات قرار گرفتند.
تجهیز یک‌روابط عمومی با به روزترین امکانات سخت و نرم افزاری و هموارسازی راه های ارتباطی لازمه ی پیشرفت همگام با تغییرات عصر ارتباطات امروز است.
مقوله ی مهمی که در این میان مطرح می شود این است که آیا جایگاه واقعی روابط عمومی جهت کمک به رفع چالش های سازمانی، درک و در این مسیر تقویت گردیده است؟
روابط عمومی در راستای تمرکز بر دسته‌بندی، اصلاح و به‌روز رسانی داده های ورودی به سازمان‌ها با هدف صرفه‌جویی در زمان و هزینه ی مدیران تصمیم گیرنده تا چه میزان توانمندسازی شده است؟
نقش بسزای روابط عمومی در مواجه با چالش های سازمانی را به عنوان واحدی موثر و تصمیم ساز می توان با بررسی و مطالعه عملکرد سازمان های موفق درک کرد.
در زمینه ی دغدغه مندی و مدیریت چالش ها توسط روابط عمومی، اولویت با سازمان های خدماتی است که بعضا به دلیل زیرساخت های ضعیف، در مسیر ایجاد رضایتمندی برون سازمانی و کسب سود دوسویه با مشکلات عدیده ای روبرو می باشند.
یک اصل اساسی وجود دارد که می گوید: روابط عمومی باید به گونه ای عمل کند تا توجه مردم و رسانه را به سمت نقاط قوت خود جلب نماید و قطعا این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که توجه ویژه ای از سوی مدیران عملیاتی، میانی و ارشد به حوزه ی عملکرد روابط عمومی و لزوم همکاری همه جانبه با آن اعمال شود.

۲۷ اردیبهشت ماه
# روز ارتباطات و روابط عمومی