جوابیه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در ارتباط با انتشار مطالبی در فضای مجازی با عنوان بیکار شدن گروهی از کارگران
جوابیه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در ارتباط با انتشار مطالبی در فضای مجازی با عنوان بیکار شدن گروهی از کارگران
در ارتباط با انتشار مطالبی در فضای مجازی با عنوان بیکار شدن گروهی از کارگران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به آگاهی میرساند :

این گروه از کارگران بصورت شرکت پیمانکاری پروژه ای مشغول بکار بوده واز خدمات آنان بصورت نیروی روزمزد(نفر – روز ) استفاده می شد.

پس از پایان پروژه واتمام کارپیمانکار ، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با درک شرایط اجتماعی موجود و جلوگیری از بروز بحران اجتماعی ، علیرغم مشکلات مالی و نداشتن هر گونه رابطه کارگر وکارفرمایی با این کارگران، تدابیر لازم را جهت انتقال مشارالیهم به پروژه ای دیگر و پرداخت حقوق آنان اتخاذ و با هدف جلوگیری از بیکاری این گروه از کارگران عزیز، اقدامات جدیدی را در دست اجرا دارد.

شایان ذکر است ، در شرایط فعلی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بدلیل عدم وجود هر گونه مجوز جهت جذب و استخدام ،از بکارگیری این کارگران تلاشگر از طریق عقد قرارداد مستقیم یا نیروی ارکان ثالث معذور است..