داریوش، بی صداست…
داریوش، بی صداست…
بار اوّل که از کنارش گذشتم فکر کردم مُرده است. اما دقّت که کردم دیدم جانِ بی رمقی دارد، #نفس می کشد و #زنده است. البته برای خودش #مرگ شیرین تر از #زندگی است اما از نگاه من مرگِ داریوش تلخ ترین اتّفاق ممکن است.

هاشم چمانی (داریوش) چهره ای بس زیبا دارد با چشم هایی عسلی که وقتی به او نزدیک تر شدم متوجه آن ها شدم. چشم هایش #ابزار_ارتباطی اوست؛ لازم نیست حرف بزند، نگاه که کند #پیامش را منتقل کرده است.

علیرغم دیدارهایی که با او داشتم و دارم از روی او خجالت می کشیدم و با او رودروایسی داشتم. می ترسیدم از او عکس بگیرم و فکر می کردم ممکن است موجب تکدّر خاطر او شوم و ناراحتش کنم. خیلی با خودم کلنجار رفتم تا این که امشب بالاخره از او اجازه گرفتم تا تصویری از او ثبت کنم!

او آدم بی توقعی است؛ با یک گاری چهار چرخ #ضایعات جمع می کرد، می فروخت و از این طریق تنها می توانست #امرار_معاشی در حد زنده ماندن داشته باشد! بعد از یک #تصادفِ سخت زمین گیر می شود و با دست و پایی شکسته مثل یک #جسد گوشه ای تاریک از یک خیابان رها شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کند.

داریوش مدّت مدیدی است که قادر به هیچ فعالیتی نیست و به شدّت نیاز به مداوا دارد. فارغ از #اعتیادی که دارد یک انسان است و وظیفه ی اجتماعی ما در قبال او بسیار پر اهمیت است.

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی
مگر بنای محبت که خالی از خلل است

سید ابراهیم آل رضا
بیست و یک/دی ماه/نود و نه