در شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۱ رقم خورد: صرفه جویی ارزی و تقویت دانش بومی با تکیه بر توان داخلی
در شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۱ رقم خورد: صرفه جویی ارزی و تقویت دانش بومی با تکیه بر توان داخلی