دو طرح پیشنهادی کانون کار استان خوزستان به تامین اجتماعی
دو طرح پیشنهادی کانون کار استان خوزستان به تامین اجتماعی
در جلسه ای که در خصوص مشکلات بیمه ای و درمان کارکنان و شهروندان با حضور آقای مرعشی و معاونین آن سازمان و نمایندگان شوراهای اسلامی کار استان در سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان برگزار شد دو طرح کانون شورای اسلامی کار استان خوزستان مورد استقبال این سازمان قرار گرفت.

مهران مردانی بازرس کانون شورای اسلامی کار استان در این خصوص گفت : در این جلسه ٢طرح پیشنهادی جهت تسریع پروسه رسیدگی و انجام کمیسیون سخت و زیان آور درخواست کنندگان و همچنین اعلام عنوان شغلی کارگران در ابتدای درخواست سخت و زیان آور توسط سازمان تامین اجتماعی به کارگران درخواست کننده تصویب شد و سازمان تامین اجتماعی استان پذیرفت کارگروهی را جهت ارائه راهکار جدید برای تغییر پروسه رسیدگی و انجام کمیسیون سخت و زیان آور تعیین کند که انشاالله انجام این ٢ طرح در روند بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تسهیل بخشد .قابل ذکر است در روند رسیدگی به پرونده مشاغل سخت و زیان آور دو کمیسیون در سازمان کار و رفاه اجتماعی و در سازمان تامین اجتماعی برگزار می گردد که روند رسیدگی به پرونده ها در سازمان تامین اجتماعی سریعتر می باشد .