روند تکمیل تقاطع غیر همسطح شهید کجباف
روند تکمیل تقاطع غیر همسطح شهید کجباف

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ شروع بکار نصب یکصد و نود و دومین قطعه سگمنت از فنداسیون p40 محور L 500 تقاطع غیر همسطح شهید کجباف. محورهای L100 و L 200 از این تقاطع به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیکی قرار گرفته بودند . اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

شروع بکار نصب یکصد و نود و دومین قطعه سگمنت از فنداسیون p40 محور L 500 تقاطع غیر همسطح شهید کجباف.
محورهای L100 و L 200 از این تقاطع به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیکی قرار گرفته بودند .

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

  • منبع خبر : شهرداری اهواز