روند ثابت مراجعه به بیمارستان‌ها / خوزستانی‌ها خوشبین نباشند
روند ثابت مراجعه به بیمارستان‌ها / خوزستانی‌ها خوشبین نباشند
 سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: همچنان ظرفیت ICUهای بیمارستان‌های اهواز تکمیل است اما ظرفیت تخت عادی وجود دارد.

دکتر فرهاد سلطانی  اظهار کرد: در دو سه روز اخیر روند مراجعه به بیمارستان‌ها ثابت بوده است و تقریبا تعداد ورودی‌ها به بیمارستان‌ها با خروجی از بیمارستان‌ها برابر است.

وی افزود: همچنان ظرفیت ICUهای بیمارستان‌های اهواز تکمیل است اما ظرفیت تخت عادی وجود دارد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: وضعیت روزهای آینده قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است به صورت ناگهانی موارد بیماری افزایش یابد و ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل شود.

وی گفت: همچنان کمبود تخت ICU وجود دارد اما مقداری کمبود تخت جبران شده است.

سلطانی با تاکید بر لزوم رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، بیان کرد: این بیماری عجیب است و قابل پیش‌بینی نیست بنابراین مردم نباید با خروج یکی دو شهر از وضعیت قرمز یا روند با ثبات مراجعه به بیمارستان‌ها در دو سه روز، خوشبین شوند.