ششمین جشنواره  شهر و رسانه اهواز ۱۴۰۰ تمدید شد
ششمین جشنواره  شهر و رسانه اهواز ۱۴۰۰ تمدید شد
ششمین جشنواره شهر و رسانه اهواز 1400 تا تاریخ 23 آذر ماه تمدید شد