وضعیت نگران کننده موزه هنرهای معاصر اهواز | پایگاه خبری تحلیلی اندیشه خوزستان